โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

โวลนิวเมอร์

ส่งผ่านคลื่นพลังงานความถี่สูงอันทรงพลัง

ลึกถึงเนื้อเยื่อผิวหนัง เพื่อผิวกระชับและยืดหยุ่น

L I E N J A N G  L I F T I N G  C E N T E R 

ลีเอนจาง โวลนิวเมอร์

ส่งผ่านคลื่นพลังงานความถี่สูงลึกถึงเนื้อเยื่อผิว

“แรงและปลอดภัยกว่า”

L i e n j a n g   L i f t n g   C e n t e r

พิเศษสุด

เฉพาะที่ลีเอนจาง

ลีเอนจาง โวลนิวเมอร์เป็นหัตถการที่แพทย์ฃใช้ความรู้

ความชำนาญด้านการยกกระชับที่สั่งสมมายาวนาน

ในการกำหนดระดับพลังงานที่เหมาะสมกับผิวของแต่ละ

บุคคล พร้อมกำหนดเป้าหมายของชั้นผิวอย่างแม่นยำ

 เพื่อให้ผลลัพธ์ในการยกกระชับที่มีประสิทธิภาพและ

แม่นยำมากขึ้นจากผิวชั้นนอกสู่ผิวชั้นใน

Advanced Technology

กระชับผิวที่แม่นยำกว่า!

ด้วยพลังงานคลื่นความถี่สูง

ที่อ่อนนุ่มและทรงพลัง

กระแสคลื่นความถี่สูง 6.78Mhz ที่ส่งผ่านไปยังพื้นผิว

ของผิวหนังจะทำให้เนื้อเยื่อภายในผิวหนังแข็งตัว 

พร้อมทำให้เนื้อเยื่อฟื้นตัว และกระตุ้นการสร้าง

คอลลาเจนหลังทำทันที

Hydro Cooling Levels

ความเจ็บปวด DOWN!

ด้วย Hydro Cooling Levels

การเพิ่มเทคโนโลยีทำความเย็น & สั่นสะเทือนของ

โวลนิวเมอร์ ช่วยปกป้องพื้นผิวของผิวหนังและ

ลดความเจ็บปวด ทำให้สามารถทำหัตถการ

ได้อย่างละเอียดและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Lienjang Volnewmer

ละเอียดกว่า

ปลอดภัยกว่า

ด้วยหัวทิป Hidden Edge

ลีเอนจางขอแนะนำ

บริเวณที่ควรทำ โวลนิวเมอร์

L i e n j a n g   P l a s t i c   S u r g e r y

เทคโนโลยีเฉพาะของลีเอนจาง