โปรโมชั่น
L I N E
Facebook
instagram

Membership

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการลีเอนจาง

มาตรา 1 บทบัญญัติทั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คือเพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเว็บไซต์และผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ที่ดำเนินการโดยลีเอนจาง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ โรงพยาบาล”)

ข้อ 2 คำจำกัดความของข้อกำหนด
คำจำกัดความของข้อกำหนดที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ มีดังนี้
(1) “ไซต์” หมายถึงพื้นที่เสมือนจริงที่โรงพยาบาลสร้างขึ้นเพื่อให้บริการผ่านทางคอมพิวเตอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการสื่อสารอื่น ๆ
(2) “
บริการ” หมายถึงบริการทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลและเว็บไซต์อื่นทางอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาล
(3) “
สมาชิก (ผู้ใช้)” หมายถึงบุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงผู้ที่เข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์และรับบริการจากโรงพยาบาลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
(4) “
ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง บุคคลที่โรงพยาบาลกำหนดให้บริหาร จัดการการบริการโดยภาพรวม รวมถึงการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
(5) “ID” หมายถึงชื่อที่ใช้เข้าสู่ระบบที่สมาชิกสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อรับบริการ
(6) “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่สมาชิกตั้งไว้เพื่อปกป้องความลับของสมาชิก ยืนยันตัวตนของสมาชิก และรักษาความปลอดภัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการบริการ และตั้งค่าโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท
(7) “
ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลโดยเฉพาะด้วยชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น ที่รวมอยู่ในข้อมูล
(8)
สมาชิกแบ่งออกเป็นสมาชิกและผู้ดูแลระบบ โดยสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิดังต่อไปนี้
สมาชิก : หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงและลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ของลีเอนจางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และรับบริการจากลีเอนจาง
– ผู้ดูแลระบบ : ID ที่ออกโดยหัวหน้าผู้ดูแลระบบเพื่อใช้จัดการหน้าแรกของเว็บไซต์ และสามารถดำเนินการ ดูแลเว็บไซต์ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายให้กับผู้ให้บริการแต่ละบุคคล

ข้อ 3 การโพสต์และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

(1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อโรงพยาบาลประกาศบนเว็บไซต์หรือแจ้งให้สมาชิกทราบโดยวิธีอื่น
(2) หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โรงพยาบาลอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ภายในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(3) โรงพยาบาลอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ หรือหากมีเหตุผลทางธุรกิจที่สำคัญเกิดขึ้น และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อมีการประกาศหรือแจ้งให้ทราบในลักษณะเดียวกันกับข้อก่อน

(4) เรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือแนวปฏิบัติทางการค้า

ข้อ 4 เนื้อหาบริการและการเปลี่ยนแปลง

(1) โรงพยาบาลให้บริการดังต่อไปนี้
ก. บริการข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล
ข. บริการจดหมายข่าวโรงพยาบาล
ค. บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ของโรงพยาบาล/บริการจอง
ง. บริการด้านเนื้อหาสำหรับสมาชิกโรงพยาบาลผ่านทางออนไลน์
จ. บริการอื่น ๆ ที่กำหนดโดยโรงพยาบาล
(2) หากมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โรงพยาบาลอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการที่ให้ ในกรณีนี้ เนื้อหาของบริการที่เปลี่ยนแปลงและวันที่ให้บริการจะถูกระบุและโพสต์บนเว็บไซต์ หรือแจ้งให้สมาชิกทราบโดยวิธีอื่น
(3) โรงพยาบาลจะไม่ชดเชยผู้ใช้สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการบริการ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้หากมีการจงใจหรือการกระทำโดยประมาทที่ส่งผลในด้านลบแก่โรงพยาบาล

ข้อ 5 การระงับการให้บริการ
(1) โรงพยาบาลอาจจำกัดหรือระงับการให้บริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากเหตุผลที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น การปรับปรุง ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์อื่น ๆ ความผิดพลาดในการสื่อสารชั่วคราว การพัฒนาบริการ การตรวจสอบระบบตามปกติ และมาตรการฉุกเฉิน
(2) โรงพยาบาลจะไม่ทำการชดเชยให้แก่ผู้ใช้หรือสมาชิกบุคคลที่สามในกรณีที่เกิดความเสียหาย เนื่องจากการระงับการให้บริการชั่วคราวอันเนื่องมากจากเหตุผลที่กำหนดไว้ในข้อ 1 อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้หากมีการจงใจหรือการกระทำโดยประมาทที่ส่งผลในด้านลบแก่โรงพยาบาล

มาตรา 2 การสมัครสมาชิกและการลบบัญชี

ข้อ 6 การสมัครสมาชิก 

(1) ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนด แล้วแสดงความจำนงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

(2) โรงพยาบาลต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของผู้ใช้ทั้งหมดที่สมัครเป็นสมาชิกตามที่อธิบายไว้ในข้อก่อนหน้า เว้นแต่จะเข้าข่ายรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
ก. สมัครสมาชิกโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่น 
ข. หากผู้สมัครสูญเสียสถานภาพการเป็นสมาชิกไปก่อนหน้านี้ตามมาตรา 7 ข้อ 2 หรือ 3 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข
ค. หากเนื้อหาของแบบฟอร์มสมัครสมาชิกมีข้อมูลที่เป็นเท็จ การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาด 
ง. หากมีการตัดสินว่าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกบุคคลอื่นจะส่งผลต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญ 
(3) สัญญาในการสมัครสมาชิกจะจัดทำขึ้นเมื่อโรงพยาบาลอนุมัติ 
(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้จะต้องดำเนินการตามวิธีการด้านล่างเพื่อทำการแก้ไขผ่านทางเว็บไซต์ 
ก. หลังจากเข้าสู่ระบบเว็บไซต์แล้ว ให้ไปที่แก้ไขข้อมูลสมาชิก เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ข้อ 7 การลบบัญชีและการสูญเสียสถานภาพการเป็นสมาชิก
(1) สมาชิกสามารถทำการลบบัญชีของเว็บไซต์โรงพยาบาลได้ตลอดเวลา และโรงพยาบาลจะดำเนินการลบบัญชีของสมาชิกทันที อย่างไรก็ตาม คำร้องขอลบบัญชีจะต้องดำเนินการทางออนไลน์ และจะถูกดำเนินการหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบส่วนบุคคลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหลังดำเนินการลบบัญชี โดยข้อมูลทั้งหมดยกเว้น ID จะถูกลบ สำหรับสมาชิกการที่ยังคงเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกไว้โดยไม่มีการลบทิ้งแต่อย่างใด
(2) หากสมาชิกเข้าข่ายด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลอาจเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้
ก. หากมีการป้อนข้อมูลเท็จในการสมัครสมาชิก
ข. หากมีการบังคับข่มขู่ เช่น การแทรกแซงการใช้บริการของบุคคลอื่น หรือการขโมยข้อมูล
ค. เมื่อข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการถูกมอบให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาล นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวของสมาชิก
ง. กรณีที่มีการแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้ไว้ภายในโรงพยาบาล
จ. กรณีอื่น ๆ ที่ถือว่าไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นสมาชิกต่อไป

ข้อ 8 การสมัครสมาชิกใหม่
หากอดีตสมาชิกที่ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกตามมาตร 2 ข้อที่ 7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนใหม่ จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกตามมาตรา 2 ข้อที่ 6 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข

มาตรา 3 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 9 การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(1) โรงพยาบาลอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่จำเป็นต่อการใช้บริการ
(2) เมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ยกเว้นในกรณีด้านล่าง
ก. เมื่อมีบทบัญญัติพิเศษในกฎหมาย
ข. เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการ
(3) โรงพยาบาลต้องใช้มาตรการทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจในความเสถียรของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้สูญหาย ถูกขโมย รั่วไหล หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางข้อมูล
(4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือมอบให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้
ก. เมื่อมีบทบัญญัติพิเศษในกฎหมาย
ข. ขั้นตอนการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้
ค. การดำเนินงานที่ราบรื่นของเว็บไซต์โรงพยาบาลและใช้เป็นข้อมูลการวิเคราะห์ทางสถิติ
ง. เมื่อมีการจัดเตรียมไว้ในแบบฟอร์มที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลโดยเฉพาะตามความจำเป็นสำหรับการรวบรวมทางสถิติ การวิจัยเชิงวิชาการ หรือการวิจัยทางการตลาด

มาตรา 4 ข้อจำกัดความรับผิดสำหรับบริการจองเพื่อเข้ารับบริการทางอินเทอร์เน็ต

ข้อ 10 การติดต่อและจองการบริการ
(1) ผู้ใช้ทำการนัดหมายการบริการบนเว็บไซต์โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
(ให้ข้อมูลที่จำเป็นเมื่อทำการจอง เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ วันที่จอง รายการทรีตเมนต์ เป็นต้น)
(2) โรงพยาบาลจะยอมรับคำร้องการจองตามข้อ 1 เว้นแต่จะมีเหตุผลใด ๆ ดังต่อไปนี้
ก. หากมีข้อมูลที่เป็นเท็จ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาด
ข. ในกรณีที่มีการตัดสินว่าการยอมรับคำขอจองอื่น ๆ จะเป็นอุปสรรคทางด้านเทคโนโลยี
ค. เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถจองการรับบริการออนไลน์สำหรับแพทย์เฉพาะทางและการรักษาได้เนื่องจากนโยบายของโรงพยาบาล
(3) เมื่อผู้ใช้ทำการจองนัดหมายทางออนไลน์ ผู้ใช้รับทราบว่าเขา/เธอยอมรับในเงื่อนไขต่อไปนี้
ก. การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงการจองนั้นจำกัดเฉพาะการจองที่ทำผ่านทางออนไลน์

มาตรา 5 หน้าที่ของโรงพยาบาลและผู้ใช้

ข้อ 11 หน้าที่ของโรงพยาบาล
(1) โรงพยาบาลมีหน้าที่ในการให้บริการที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ เว้นแต่จะมีสถานการณ์อื่น ๆ เช่น การตรวจสอบระบบและการพัฒนาบริการ ข้อผิดพลาดทางการสื่อสาร หรืออุบัติเหตุเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
(2) โรงพยาบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้โดยใช้มาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิค และพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลทางเครดิตของผู้ใช้
(3) สมาชิกสามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาและขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากโรงพยาบาลหรือผู้ดูแลระบบ

ข้อ 12 หน้าที่ของผู้ใช้ 
(1) ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการใด ๆ ต่อไปนี้เมื่อใช้บริการ
ก. ลงทะเบียนข้อมูลอันเป็นเท็จเมื่อสมัครหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ข. การใช้หมายเลขประจำตัวประชาขนหรือรหัสผ่านที่ไม่ใช่ของตนเองอย่างผิดกฎหมาย
ค. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์
ง. การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการในการคัดลอก การแปรรูป การแปล งานเขียนทุติยภูมิ ฯลฯ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวของสมาชิกแล้ว ยังใช้ในการทำซ้ำ การแสดง การออกอากาศ การจัดแสดง การจัดจำหน่าย การเผยแพร่ เป็นต้น หรือส่งต่อให้บุคคลที่สาม
จ. การกระทำที่ทำลายชื่อเสียงของผู้อื่นหรือทำให้เสียผลประโยชน์
ฉ. การกระทำที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาล ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และสิทธิอื่น ๆ
ช. การเผยแพร่ข้อมูล ประโยค รูป เสียง ฯลฯ แก่ผู้อื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของผู้อื่น
ซ. การกระทำที่ได้รับการยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ฌ. การลงทะเบียนหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการทำงานผิดปกติ หรือก่อให้เกิดความเสียหายและความสับสน
ญ. การส่งข้อมูลที่อาจรบกวนการทำงานที่มั่นคงของบริการหรือการส่งข้อมูลโฆษณาโดยขัดต่อความประสงค์ของผู้รับ
ฎ. การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับของโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) หากสมาชิกกระทำการตามข้อ 1โรงพยาบาลอาจเพิกถอนการเป็นสมาชิกของสมาชิกในลักษณะที่เหมาะสมตามบทบัญญัติของมาตรา 7 วรรค 2 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
(3) สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลหรือสมาชิกคนอื่น ๆ เนื่องจากความผิดของพวกเขา
(4) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้ ID และรหัสผ่านเมื่อใช้บริการ
ก. เมื่อใช้บริการเว็บไซต์โรงพยาบาล ผู้ใช้ต้องใช้ ID และรหัสผ่านของตนเอง
ข. ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ID และรหัสผ่านทั้งหมด
ค. ผู้ใช้จะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ ID และรหัสผ่านของตน
ง. ความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจากการจัดการ ID และรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ไม่ดีนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้
จ. หากผู้ใช้ทราบว่า ID และรหัสผ่านของตนถูกขโมยหรือถูกใช้โดยบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบทันทีและปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงพยาบาล

มาตรา 6 อื่น ๆ

ข้อ 13 การลบการโพสต์สาธารณะ ฯลฯ
หากเนื้อหาในการโพสต์สาธารณะของผู้ใช้อยู่ภายใต้รายการใด ๆ ต่อไปนี้ “โรงพยาบาล” อาจจำกัดการเข้าถึง ระงับ หรือลบการโพสต์สาธารณะโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และจำกัดหรือระงับหรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
ก. หากผู้ถือสิทธิ์ร้องขอให้ระงับหรือลบโพสต์ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข. กรณีที่มีการละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น การหมิ่นประมาทผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม
ค. กรณีฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของผู้อื่น
ง. หากถูกตัดสินว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
จ. กรณีที่เข้าข่ายการโฆษณาหรือเชิงพาณิชย์มากเกินไป
ฉ. หากเนื้อหาทำให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาหรือการเมือง และมีการตัดสินว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะแทรกแซงหรือแทรกแซงงานของโรงพยาบาล
ช. ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อ 14 การแสดงที่มาของลิขสิทธิ์และข้อจำกัดในการใช้งาน
(1) ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สำหรับงานที่สร้างโดยโรงพยาบาลเป็นของโรงพยาบาล
(2) ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์โดยการคัดลอก ส่งต่อ เผยแพร่ กระจายเสียง หรือวิธีการอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโรงพยาบาลล่วงหน้า

ข้อ 15 การระงับข้อพิพาท

(1) โรงพยาบาลและผู้ใช้ต้องใช้ความพยายามที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบริการได้อย่างราบรื่น
(2) โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากการประมวลผลที่รวดเร็วเป็นเรื่องยาก ผู้ใช้จะได้รับแจ้งถึงเหตุผลและกำหนดการประมวลผล

ข้อ 16 เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

(1) การดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้บริการระหว่างโรงพยาบาลและผู้ใช้จะต้องได้รับการจัดการโดยศาลที่มีเขตอำนาจเหนือที่อยู่ของโรงพยาบาล
(2) กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีใช้กับการฟ้องร้องระหว่างโรงพยาบาลและผู้ใช้

บทบัญญัติเพิ่มเติม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2023